top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Cloveur


Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: • Offerte: alle aanbiedingen van Kim van Klaveren aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan. • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Kim van Klaveren en Opdrachtgever. • Opdracht: de dienst of het product dat door Kim van Klaveren geleverd zal worden. • Kim van Klaveren: Cloveur, KvK 69973857, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer. • Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Kim van Klaveren de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden. • Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. • Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, whatsapp, facebook, andere social media, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever. • Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.

 

Artikel 2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Kim van Klaveren en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Kim van Klaveren slechts bindend indien en voor zover deze door Kim van Klaveren uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.


Artikel 3. Aanvaarding van de opdracht

Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Kim van Klaveren werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Kim van Klaveren houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Kim van Klaveren onaanvaardbaar maken. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Kim van Klaveren is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.


Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

Kim van Klaveren zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Kim van Klaveren gebruikelijk werkt. Kim van Klaveren spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Kim van Klaveren zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen. Kim van Klaveren levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door Kim van Klaveren slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met Kim van Klaveren en kan extra kosten met zich meebrengen. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.


Artikel 5. Levering

Kim van Klaveren hanteert slechts geschatte levertijden. Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Opdrachtgever. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Kim van Klaveren vastgesteld Digitale fotobestanden worden uitsluitend digitaal aan opdrachtgever geleverd.


Artikel 6. Vergoeding

Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Kim van Klaveren gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Kim van Klaveren een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde. Indien aannemelijk is dat Kim van Klaveren hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal Kim van Klaveren dit doorberekenen aan opdrachtgever. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen. Alle door Kim van Klaveren genoemde bedragen zijn exclusief btw.


Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

Kim van Klaveren zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever. Een aanbetaling is alleen vereist indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 8. Annulering en opschorting

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Kim van Klaveren, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Kim van Klaveren gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Kim van Klaveren niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal Kim van Klaveren trachten een vervangende fotograaf te vinden, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd en 10% incassokosten.


Artikel 9. Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de foto schriftelijk te worden voorgelegd aan Kim van Klaveren. Klachten na deze 7 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 10. Auteursrecht

Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van Kim van Klaveren. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Kim van Klaveren, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet in acht te nemen. Elk gebruik van een werk van Kim van Klaveren dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Kim van Klaveren. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Kim van Klaveren, rekent Kim van Klaveren drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Kim van Klaveren.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Indien Kim van Klaveren aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld Kim van Klaveren is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Kim van Klaveren is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Kim van Klaveren is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kim van Klaveren of diens vertegenwoordigers. Kim van Klaveren is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kim van Klaveren aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Kim van Klaveren toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Kim van Klaveren is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Kim van Klaveren is niet aansprakelijk voor kleur afwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Kim van Klaveren geleverd zijn. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Artikel 12. Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Kim van Klaveren voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Kim van Klaveren toerekenbaar is. Indien Kim van Klaveren uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Kim van Klaveren zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Kim van Klaveren, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Kim van Klaveren en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.


Artikel 13. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

Kim van Klaveren houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Kim van Klaveren aan opdrachtgever medegedeeld. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.


Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kim van Klaveren partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De rechter in de vestigingsplaats van Kim van Klaveren is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Kim van Klaveren het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15. Overige bepalingen

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.


Artikel 16. Verjaring

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Kim van Klaveren en de door Kim van Klaveren bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

bottom of page